Kritériá čerpania regionálneho fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

Obvodná poľovnícka komora Trnava tvorí v súlade so Smernicou Slovenskej poľovníckej komory Regionálny fond pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva (ďalej aj RFRZP).

Podľa článku 4 ods. 3 Smernice SPK o zriadení FRZP a z príslušného uznesenia ustanovujúceho snemu SPK, konaného 23. januára 2010 vyplýva, že z členských príspevkov zaplatených užívateľmi poľovných revírov ostáva k dispozícii pre Obvodnú poľovnícku komoru 80 %, z toho pre tvorbu RFRZP si Obvodná poľovnícka komora vyčlení 20 %.

Jednou z aktivít pre oprávnené použitie prostriedkov fondu je aj podpora činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov a na ochranu poľovníctva.
Keďže v našom regióne je najkritickejšia situácia v početnosti malej zveri, spôsobená hlavne likvidáciou jej životného prostredia v agrárnej krajine, prioritou poskytnutia podpory z RFRZP bude podpora opatrení na zlepšenie životného prostredia malej zveri.

Predstavenstvo OPK Trnava v spolupráci s komisiou poľovníckou a životného prostredia OPK Trnava vypracovalo základné kritériá na čerpanie finančných prostriedkov z regionálneho fondu.

Užívatelia poľovných revírov (ďalej aj PR) môžu požiadať o finančnú podporu len v súlade s uvedenými kritériami:

  • založenie políčok - nákup osív a náklady na agrotechnické práce - na vlastnej, alebo prenajatej pôde (v prípade prenájmu pôdy je nutná platná nájomná zmluva na obdobie minimálne 5 rokov),
  • kúpa / prenájom poľnohospodárskej pôdy na vyššie uvedené účely,
  • budovanie krajinotvorných prvkov (vodné plochy, mokrade, remízky, vetrolamy),
  • iné cieľavedomé aktivity súvisiace so zlepšením chovateľských podmienok a životného prostredia zveri.