Poľovnícky kurz

Podmienky absolvovania poľovníckeho kurzu

Občan Slovenskej republiky, ktorý sa prvý raz uchádza o poľovný lístok (ďalej len "uchádzač"), je povinný vykonať skúšku uchádzača o poľovný lístok (ďalej aj "skúška").

Cieľom skúšky je zistiť vedomosti uchádzača z oblasti:

 • chovu zveri, je ochrany a zveľaďovania,
 • právnych predpisov upravujúcich výkon práva poľovníctva,
 • poľovníckej zoológie a biológie zveri,
 • poľovníckej kynológie,
 • bezpečného zaobchádzania s poľovníckou zbraňou a zásad streľby,
 • poskytovania prvej pomoci.

Uchádzač sa na PRÍPRAVU SKÚŠKY prihlasuje písomne, t. j. vyplnením prihlášky. Súčasťou prihlášky je súhlas dotknutej osoby, ktorý je potrebné vyplniť a odovzdať spolu s prihláškou organizátorovi skúšok. Obe tlačivá sa nachádzajú v prílohe.

Príprava na skúšku pozostáva z častí:

 • teoretická príprava,
 • praktická príprava,
 • strelecká príprava.

Obvodná poľovnícka komora v Trnave (ďalej len "OPK Trnava") organizuje teoretickú prípravu spravidla v priestoroch kancelárie na Vajanského 23 v Trnave. Zabezpečujú ju kvalifikovaní prednášatelia v rozsahu stanovenom skúšobným poriadkom, t. j. v počte 70 hodín. Ďalšia možnosť vzdelávania je elektronická forma. Uchádzačovi je umožnený prístup do vzdelávacieho systému "MY e-ducation", v ktorom sa nachádzajú elektronické verzie učebníc a kde si môžu simulovať demoverzie testov skúšky.

Praktická príprava prebieha po skončení teoretickej prípravy, ktorú uchádzač vykonáva u užívateľa poľovného revíru a na akciách organizátora prípravy v rozsahu 100 hodín a v trvaní najmenej 12 mesiacov.

Strelecká príprava spočíva v absolvovaní streleckého výcviku s poľovníckymi zbraňami, zo skúšky zo streľby z poľovníckych zbraní a z teoretickej a praktickej skúšky zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi zbraňami a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.
Strelecký výcvik tvoria štyri cvičenia v streľbe a zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami, a to dvakrát s brokovou a dvakrát s guľovou poľovníckou zbraňou.
Po jeho absolvovaní uchádzač vykoná skúšku zo streľby z poľovníckych zbraní. Táto skúška sa považuje za vykonanú, ak uchádzač: zasiahne najmenej 3 z 10 terčov pri streľbe z brokovej zbrane a dosiahne najmenej 40 zo 100 možných bodov pri streľbe z guľovej zbrane.
Dodržanie zásad bezpečného zaobchádzania so zbraňou hodnotí strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou SPK.
Zásady poskytovania prvej pomoci hodnotí lekár na základe ústneho pohovoru a praktických ukážok.

Po úspešnom absolvovaní streleckej prípravy, poslednej z troch príprav, môže byť uchádzač pripustený ku skúške.

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač organizátorovi skúšky písomne po ukončení prípravy na skúšku. Organizátor skúšky pripustí ku skúške uchádzača, ktorý v kalendárnom roku, v ktorom žiada o vykonanie skúšky, dovŕši vek 16 rokov.
Uchádzač, ktorý nemôže vykonať skúšku u organizátora prípravy na skúšku, písomne požiada organizátora prípravy na skúšku o zaradenie a vykonanie skúšky u iného organizátora. Uchádzač pred vykonaním skúšky uhrádza organizátorovi skúšky náklady za jej vykonanie.

SKÚŠKA uchádzača O POĽOVNÝ LÍSTOK prebieha elektronickou formou, program vygeneruje uchádzačovi 70 otázok, t. j. 10 otázok z každého skúšobného predmetu:

 • poľovnícka osveta,
 • poľovnícka zoológia a biológia,
 • starostlivosť o zver a choroby zveri,
 • lov zveri a poľovnícke plánovanie,
 • poľovnícka kynológia,
 • právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody,
 • poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

Skúška trvá 120 minút po uplynutí ktorých systém vyhodnotí percentuálnu úspešnosť uchádzača.
Celkový výsledok sa klasifikuje stupňom prospel, ak dosiahol uchádzač zo skúšobného testu 80 % všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50 % správnych odpovedí z každého predmetu.

Po úspešnom absolvovaní skúšky organizátor odovzdá uchádzačovi vysvedčenie o skúške z poľovníctva.

Uchádzač, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu a má záujem o zbrojný preukaz, môže zároveň požiadať OPK Trnava o vykonanie DOPLNKOVEJ SKÚŠKY z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva skupiny D, E, F. Žiadosť o vykonanie doplnkovej skúšky z poľovníctva sa nachádza v prílohe.

Záujemcovia o poľovnícky kurz sa môžu prihlásiť:

 • osobne: kancelária OPK Trnava 
 • telefonicky: +421 910 668 948
 • elektronicky: trnava@opk.sk 

PRÍLOHY na stiahnutie: